UWAGA KONKURS!

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

4 kwietnia 2022

Wójt Gminy Bielany

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2022

      I.        Rodzaj zadań oraz wielkość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

 

1)    działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych – organizacja pikników rodzinnych, festynów, pokazów, koncertów i innych form spędzania wolnego czasu w gronie rodzinnym – 10.000 zł

2)    turystyka: organizowanie imprez plenerowych, wycieczek pieszych, rowerowych, - 5.000 zł

3)    działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 5.000 zł.

 

Zadania będą realizowane zgodnie z Programem współpracy Gminy Bielany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.

 

    II.        Zasady przyznawania dotacji:

 1. Zasady przyznawania dotacji na wspieranie realizacji zadań publicznych określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.),
 2. 2.    Dotacja w ramach otwartego konkursu ofert może być udzielona w wysokości do 90% całkowitych kosztów zadania publicznego.
 3. W przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana w ofercie, przed zawarciem umowy, oferent przedkłada korektę kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania.
 4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Bielany.

 

   III.        Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Dofinansowanie zadania obejmuje jego realizację od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2022 r.
 2. warunki realizacji zadania:

1)    dotowane z budżetu mogą być tylko zadania realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Bielany;

2)    zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością w zakresie opisanym w ofercie, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami;

3)    dotacja zostanie udzielona w formie wsparcia. Oferent powinien się wykazać co najmniej 10 % wkładem własnym finansowym.

 

  IV.        Termin składania ofert

 

 1. Podmioty ubiegające się o dotację składają ofertę według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) do dnia 27 kwietnia 2022r. do godz. 12.00.
 2. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem:

1)    aktualny odpis z ewidencji lub rejestru potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

2)    sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności oferenta za 2021r.

3)    kopię statutu organizacji.

 1. Oferta wraz z załącznikami powinna być złożona w formie pisemnej, w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Konkurs na realizację zadania publicznego, z zakresu …..” w sekretariacie Urzędu Gminy Bielany lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Bielany, ul. Słoneczna 2, 08-311 Bielany. O terminie wpływu decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Urzędu.
 2. Wzór oferty stanowi załącznik do przedmiotowego ogłoszenia, można go  pobrać ze strony internetowej www.gminabielany.pl lub  w Urzędzie Gminy Bielany, pok. Nr 6.

 

    V.        Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonywania wyboru ofert:

 

 1. Oceny złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Bielany.
 2. Oferty niekompletne, złożone po terminie lub złożone na druku niezgodnym z określonym wzorem, nie będą rozpatrywane.
 3. Wybór ofert nastąpi w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert.
 4. Kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1)    merytoryczna wartość oferty i jej zbieżność z celami zadania publicznego,

2)    zgodność tematyki i zakresu oferty z celami oferenta,

3)    ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem celowości, gospodarności oraz efektywności działania,

4)    adresaci i liczba osób objętych ofertą,

5)    udział środków własnych i z innych źródeł finansowania oraz pozafinansowy wkład własny oferenta,

6)    doświadczenie oferenta w realizacji zadania o podobnym charakterze,

7)    dotychczasowa współpraca z Gminą Bielany, w tym rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania zadań dofinansowanych z budżetu Gminy Bielany,

8)    ocena bazy materialnej i zasobów ludzkich zaangażowanych w realizację zadania.

 1. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Bielany, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, który dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania. Do postępowań w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
 2. Wynik wyboru ofert zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bielany, zamieszczenie na stronie internetowej gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 3. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania w terminie 30 dni od daty zakończenia zadania. Sprawozdanie to musi być zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

 

  VI.        Informacja o zrealizowanych przez Gminę Bielany w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami:

 

W roku poprzednim tj. 2021 Gmina Bielany zrealizowała następujące zadania publiczne:

 • w zakresie działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na terenie gminy Bielany - kwota dotacji tego zadania wyniosła 9.000,00 zł;
 • w zakresie turystyki – kwota dotacji wyniosła 2.500,00 zł.

 

W roku ogłoszenia konkursu ofert, Gmina Bielany nie realizowała zadań publicznych tego samego rodzaju.

 

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela Barbara Bryńczak – tel. 25/787-80-13 wew. 32.

Wzory druków w załączeniu do przedmiotowego ogłoszenia oraz dostępne na stronie www.gminabielany.pl w zakładce: Gmina Bielany: organizacje pozarządowe – pliki do pobrania oraz w siedzibie Urzędu, pokój nr 6.

 

 

                                                                                          Bielany, dnia 4 kwietnia 2022r.

 

                                                                                                     

                                                                                                                  Wójt

 

                                                                                               /-/   Zbigniew Woźniak

Pliki do pobrania

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Logo Gminy Bielany

  Logo Gminy Bielany

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-04-04
Data publikacji:2022-04-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Kozak
Liczba odwiedzin:894