Ogłoszenie Wójta Gminy Bielany w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

11 marca 2024

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Bielany

 w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych

Wójt Gminy Bielany zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571), do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Bielany w roku 2024.

1. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert, ogłoszonych przez Gminę Bielany.

2. W skład Komisji Konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, mające siedzibę na terenie Gminy Bielany lub działające na rzecz jej mieszkańców, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1)    są pełnoletnimi obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej,

2)    nie reprezentują organizacji biorących udział w ogłoszonym konkursie ofert,

3)    posiadają wiedzę z zakresu ubiegania się o dotacje samorządowe przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

3. Do zadań członka Komisji należy:

1)    udział w posiedzeniu Komisji

2)    zapoznanie się z ofertami

3)    sprawdzenie ofert pod względem formalnym i merytorycznym,

4)    ocena złożonych ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert,

5)    podpisanie protokołu Komisji Konkursowej.

3. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny i członkom Komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

4. Zgłoszenie należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, dostępny w formie elektronicznej lub do pobrania w tut. Urzędzie, pok. Nr 6.

5. Wypełnione formularze należy składać do dnia 15 marca 2024 r. do godz. 12.00 w sekretariacie tut. Urzędu, lub pocztą na adres Urząd Gminy w Bielanach, ul. Słoneczna 2, 08-311 Bielany (decyduje data wpływu do tut. Urzędu).

6. Spośród zgłoszonych kandydatów Wójt Gminy dokona wyboru dwóch przedstawicieli w/w podmiotów.

 

Bielany, dnia 11 marca 2024 r.

                                                                                                                     Wójt

 

                                                                                                          Zbigniew Woźniak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2024-03-11
Data publikacji:2024-03-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Kozak
Liczba odwiedzin:141